Kraków w obiektywie

Oświadczenie MKS Cracovia s.a. następującej treści zastali miłośnicy hokeja na stronie Pasów zamiast relacji z czwartego meczu play-off:

„W nawiązaniu do orzeczenia w przedmiocie weryfikacji – jako walkower dla drużyny MMKS Podhale Nowy Targ – wyniku meczu Polskiej Hokej Ligi z dnia 4 marca 2015 roku pomiędzy MMKS Podhale Nowy Targ a MKS Cracovia SSA, wydanego przez Prezesa Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o. („PHL”) – Janusza Wierzbowskiego na skutek protestu wniesionego przez MMKS Podhale Nowy Targ oraz w odniesieniu do związanej z tym decyzji Prezesa PHL o odwołaniu meczu zaplanowanego na dzień 5 marca 2015 roku, oświadczamy, iż MKS Cracovia SSA uznaje to orzeczenie za niezasadne, bezpodstawne i wadliwe, skutkiem czego podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki mające na celu jego uchylenie.

W ocenie MKS Cracovia SSA nie istniały również żadne przesłanki do podjęcia przez Prezesa PHL decyzji w przedmiocie odwołania meczu w dniu 5 marca 2015 roku, bowiem wydane orzeczenie nie jest ostateczne, a ponadto organem prowadzącym rozgrywki oraz uprawiającym zawodników do gry jest PZHL, a nie PHL.

Godne podkreślenia jest to, iż orzeczenie Prezesa PHL zostało wydane z naruszeniem przysługującego MKS Cracovia SSA prawa do przedstawienia własnego stanowiska oraz  ustosunkowania się do treści protestu złożonego przez MMKS Podhale Nowy Targ. Prezes PHL nie poinformował bowiem MKS Cracovia SSA o toczącym się postępowaniu, zaś o treści orzeczenia Nasz Klub dowiedział się dopiero po jego wydaniu.

Wyjaśniamy, iż Prezes PHL wydając orzeczenie nie uwzględnił całokształtu okoliczności faktycznych, a ponadto jako podstawę prawną przyjął postanowienia Regulaminu Polskiej Hokej Ligi pomimo tego, że dotychczasowe decyzje dotyczące rozgrywek podejmowane były przez właściwe organy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w oparciu o Regulaminy PZHL. Podkreślić przy tym należy, iż stosowane dotychczas regulaminy PZHL nie przewidują kary walkoweru za brak udziału w grze odpowiedniej liczby zawodników do lat 23.

Prezes PHL całkowicie pominął zgłaszany przez MKS Cracovia SSA do PZHL, jeszcze przed rozpoczęciem meczu z dnia 4 marca 2015 roku, fakt odniesienia przez dwóch zawodników Naszego Klubu do lat 23 kontuzji wykluczającej ich z udziału w tym spotkaniu. W ocenie MKS Cracovia SSA dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników powinna zaś stanowić priorytet w działaniu każdego klubu sportowego, skutkiem czego zaistniała sytuacja winna zostać potraktowana jako uzasadniony okolicznościami przypadek szczególny, który nie powinien podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podkreślić przy tym należy, iż MKS Cracovia SSA, zgłaszając do PZHL fakt odniesienia przez zawodników kontuzji uniemożliwiających im udział w meczu zaplanowanym na dzień 4 marca 2015 roku uzyskała od pracownika Związku informację, że w takim przypadku jedyną grożącą klubowi sankcją dyscyplinarną może być kara pieniężna w kwocie 2.000 zł.

Niezależnie od powyższego wskazujemy na obiektywną niemożliwość stosowania w obecnym sezonie postanowień Regulaminu PHL, w tym w szczególności zapisów regulujących obowiązującą na jego gruncie procedurę protestową z uwagi na brak powołania Komisarza PHL, na którego ręce w ciągu 60 minut od dnia zakończenia meczu winno zostać złożone pisemne potwierdzenie protestu. Złożenie takiego pisemnego potwierdzenia protestu na ręce Komisarza PHL jest warunkiem jego ważności. Co za tym idzie brak złożenia takiego potwierdzenia na ręce Komisarza PHL, zgodnie z przepisami, przesądza o nieważności protestu. Wskazać ponadto należy na nieistnienie Zasad Rozgrywania Meczu do których odwołują się poszczególne postanowienia Regulaminu PHL, co dodatkowo potwierdza niemożliwość stosowania tego Regulaminu w sezonie rozgrywkowym 2014/2015.

Za wątpliwe, z punktu widzenia przepisów Regulaminu PHL, który definiuje PHL jako Polską Ligę Hokeja na lodzie sp. z o.o. (a zatem podmiot odmienny od Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o.) uznać należy sprawowanie przez Prezesa PHL funkcji organu dyscyplinarnego, zwłaszcza, iż w strukturach PZHL istnieje Wydział Gier i Dyscypliny – powołany specjalnie do tego celu.

Dodatkowo podnieść należy, iż Prezes PHL powinien był  zweryfikować wyniki meczów, które odbyły się pomiędzy MKS Cracovia SSA a MMKS Podhale Nowy Targ w dniach 28 lutego, 1 marca oraz 4 marca 2015 roku jako walkower na korzyść MKS Cracovia SSA bowiem zawodnik Jegor Omieljanienko, będący obcokrajowcem, został zgłoszony przez MMKS Podhale Nowy Targ jako młodzieżowiec, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów związkowych. Co za tym idzie uznać należy, iż w ww. meczach wystąpił on jako zawodnik nieuprawniony. MKS Cracovia SSA skierowała do PZHL oficjalny protest w tej sprawie.”

MKS Cracovia SSA

Powyższe oświadczenie zostało opublikowane na stronie:

http://www.cracovia.pl/hokej/news/wiadomosci/oswiadczenie_mks_cracovia_ssa

Wiadomo już, że sprawa będzie miała ciąg dalszy. Na stronie klubu czytamy:

„Dziś (06.03.2015) MKS Cracovia SSA  wniosła do Komisji Odwoławczej PZHL odwołanie od orzeczenia dotyczącego weryfikacji – jako walkower dla drużyny MMKS Podhale Nowy Targ – wyniku meczu z 4 marca…”

Pełną treść informacji można przeczytać tutaj: http://www.cracovia.pl/hokej/news/wiadomosci/odwolanie_klubu_przekazane_do_komisji_odwolawczej_pzhl

Czekamy na dalsze komunikaty dotyczące tej sprawy.