W dniu 10.03.2015 r. Polski Związek Hokeja na Lodzie opublikował na swojej stronie decyzję Komisji Odwoławczej oto treść tej decyzji i jej uzasadnienie:

Decyzja Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie odwołania MKS Cracovia Kraków

W związku z wniesionym odwołaniem przez Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna od decyzji Polskiej Hokej Ligi Spółka z o.o. z dnia 5 marca 2015. Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w dniu 9 marca 2015 roku po rozpatrzeniu odwołania na posiedzeniu jawnym postanawia: 1. Oddalić odwołanie Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” SSA w całości i utrzymać decyzję Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o. z dnia 5 marca 2015 w sprawie wersyfikacji meczu Polskiej Hokej Ligi z dnia 4 marca 2015r pomiędzy MMKS Podhale Nowy Targ , a Comarch Cracovia Kraków jako walkower dla drużyny MMKS Podhale Nowy Targ, z wynikiem 5:0 dla drużyny MMKS Podhale Nowy Targ. 2. Zarządzić przepadek kaucji odwoławczej

UZASADNIENIE:

Komisja Odwoławcza PZHL po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego z udziałem przedstawicieli Miejskiego Klubu Sportowego ” Cracovia” SSA ( zwanego dalej Klubem) w obecności przedstawiciela Polskiej Hokej Ligi sp. z o.o. ( w dalszej części zwana Spółką) po zapoznaniu się całością dostępnego materiału dowodowego uznała odwołanie Klubu za nieskuteczne i oddaliła je w całości.

Komisja uznała, że:

1. Spółka przy weryfikacji wyniku meczu pomiędzy MKS Cracovia SSA a MMKS Podhale Niwy Targ dnia 4 marca 2015 r. dochowała należytej staranności w czynnościach zwyczajowych przewidzianych w procedurach koniecznych do dokonania weryfikacji meczu z dnia 4 marca 2015 jak przy każdym innym meczu w ramach rozgrywek Polskiej Hokej Ligi.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z zapisami punktu 13.4 regulaminów rozgrywek Polskiej Hokej Ligi zatwierdzonego przez Zarząd PZHL w dniu 2 września 2014 r.( zwanego dalej regulaminem) zespół MKS Cracovia Kraków zobowiązany bezwzględnie był do jego przestrzegania , czyli do udziału w grze co najmniej 4 zawodników do lat 23 swojego klubu posiadających polskie obywatelstwo lub pochodzenie.

Weryfikacja protokołu zawodów stwierdziła naruszenie tego przepisu co wiąże się bezpośrednio z nałożeniem sankcji z punktu 13.5 regulaminu czyli orzeczenie przegranej walkowerem klubu , który nie zastosował się do dyspozycji pkt. 13.4.

Komisja nie znalazła uzasadnienia dla argumentu kłopotów zdrowotnych / zwolnień lekarskich dla zawodników będących młodzieżowcami w zespole MKS Cracovia Kraków , jako że punkt 6.10 regulaminu wyraźnie stwierdza , iż zaświadczenia lekarskie o niezdolności zawodników drużyny do gry nie stanowią usprawiedliwienia nieobecności drużyny na meczu.

Komisja dysponuje oświadczeniem pisemnym pracownika WGiD PZHL w sprawie obowiązywania dwa lata temu innej sankcji niż tej określonej pkt 13.5 ale nie jest to dla Komisji oświadczenie wiążące , co więcej zdaniem Komisji nie jest ono wiążące, co więcej zdaniem Komisji nie jest ono w żaden sposób oparte o obowiązujący regulamin.

2. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się jakoby postępowanie w wyniku którego orzeczony został walkower było postępowaniem dyscyplinarnym , a jedynie postępowaniem weryfikacji przewidzianym pkt 6. i dalsze regulaminu co wobec czego nie nakłada na Spółkę obowiązku wynikającego z art 26 regulaminu dyscyplinarnego PZHL. W związku z powyższym możliwość odwołania się od decyzji nie wynika bezpośrednio z zapisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZHL , ale bezpośrednio z dyspozycji pkt. 6.16 regulaminu.

3. Komisja nie podziela stanowiska odwołującego się jakoby naruszone zostały przepisy pkt. 8 regulaminu o proteście jako, że według Komisji nie mamy tutaj do czynienia z procedurą protestu a z procedurą weryfikacji meczów , która to regulowana jest wyłącznie zapisami pkt. 6 regulaminu.

4. Komisja pozostawiła bez rozpatrzenia zarzuty podnoszone w pkt. 3 i pkt. 5. odwołania jako bezprzedmiotowe dla istoty sprawy.

Komisja po wysłuchaniu argumentacji pełnomocników stron uznała , iż na podstawie uchwały Zarządu PZHL z dnia 2 września 2014 r. zatwierdzającej bezwzględnie przepisy Regulaminu Polskiej Hokej Ligi jedynym obowiązującym aktem prawnym w przedmiocie odwołania jest tenże właśnie regulamin. Mając na uwadze powyższe Komisja Odwoławcza orzekła jak na wstępie.

Link do oświadczenia na stronie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie:

http://www.pzhl.org.pl/aktualnosci/decyzja-komsji-odwolawczej-polskiego-zwiazku-hokeja-na-lodzie-w-sprawie-odwolania-mks-cracovia-krako